Historia Przedszkola w Jastrzębcu

 
Z inicjatywy Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Pan Jana Horbańczuka – za aprobatą Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN – z dniem 1 września 1970 roku została otwarta placówka przedszkolna w Jastrzębcu. Zakład doświadczalny przeznaczył jedno z mieszkań na potrzeby przedszkola i wyasygnował pieniądze na wyposażenie placówki. Pomimo, że Jastrzębiec obfitował w sporą ilość dzieci – chętnych do Przedszkola było niewiele. We wrześniu 1970 roku grupa liczyła czternaścioro dzieci, w tym pięcioro dwulatków. Trzeba było kilku miesięcy by przekonać rodziców jakie wartości niesie wychowanie przedszkolne ich dzieciom. Opłaty były symboliczne, bo wydatki związane z prowadzeniem przedszkola ponosił Zakład Doświadczalny IGiHZ PAN, otrzymując również dotację z Ministerstwa Rolnictwa na tę działalność. Personel przedszkolny liczył trzy osoby: kierowniczka Jadwiga Szczepańska, kucharka Władysława Wrzesińska i sprzątaczka. Po pięciu latach tj. 1975 roku został wybudowany przez Zakład Doświadczalny nowy lokal z wyłącznym przeznaczeniem na przedszkole, w którym wygospodarowano niewielkie mieszkanie dla nauczycielki Pani Ewy Wójcik.

Przeprowadzka do nowego budynku rozwiązała dotychczasowy problem ciasnoty jaka panowała we wcześniejszym lokalu. W dużej przestronnej sali dla dzieci z zapleczem gospodarczym, z nowymi meblami i sprzętem – praca personelu była łatwiejsza i bardziej efektywna. Z czasem liczba personelu zwiększała się. W 1973 roku do pracy na stanowisko nauczycielki przyjęto Panią Ewę Wójcik, a w 1974 roku intendentkę Panią Janinę Żelazowską. Dzieci również przybyło. Były lata, że grupa liczyła 40-cioro dzieci. Wyposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne z roku na rok się wzbogacało, a praca dydaktyczno – wychowawcza była na wyższym poziomie. W roku 1974 Przedszkole Zakładowe zostało przejęte przez Gminę w Lesznowoli – i od tej pory Gmina ponosi wszelkie koszty związane z prowadzeniem placówki. Natomiast Zakład Doświadczalny wspólnie z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN objęli patronat nad Przedszkolem. Wspólnie wspomagali w doraźnych potrzebach, np. przewożąc dzieci na wycieczki, udostępniając środki lokomocji po zakupy. Przez cały okres istnienia placówki można było liczyć na pomoc rodziców, a szczególnie w początkowej fazie istnienia, kiedy nieodzowni byli w czasie wykonywania prac porządkowych. To matki dzieci myły okna i posadzki w nowym lokalu, a ojcowie porządkowali teren wokół budynku. W organizowanie uroczystości i imprez również angażowali się Rodzice. W trudnych czasach – kiedy większość produktów żywnościowych była na „kartki” zawsze można było liczyć na ich pomoc.

W związku z reformą w oświacie w 1977 roku w Przedszkolu zostaje zorganizowana klasa „0”, przygotowująca dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Jest to nowe wyzwanie dla personelu pedagogicznego. Dzieci kończąc edukację przedszkolną znają litery i cyfry – potrafią czytać i pisać oraz posiadają podstawową wiedzę o najbliższym środowisku. Nadzór pedagogiczny – w początkowym okresie – sprawował powiatowy Inspektorat Oświaty w Piasecznie. Od 1974 roku nadzór ten przejął Gminny Inspektorat Oświaty w Lesznowoli. Współpraca z władzami gminnymi układała się bardzo dobrze. Zawsze można było tam uzyskać pomoc i porady. Gmina organizowała: konferencje, szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje personelu.

W 1995roku – po 25-ciu latach pracy w Przedszkolu w Jastrzębcu – odeszła na emeryturę Dyrektor Jadwiga Szczepańska. Funkcję Dyrektora Przedszkola objęła Pani Zofia Doktorska, a w roku 1996 prowadzenie Placówki powierzono Pani Joannie Kucewicz, która Dyrektorem placówki była do 2010 roku.

Opr. Jadwiga Szczepańska