KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Gminne Przedszkole w Jastrzębcu ul. Łąkowa 13, 05-552 Wólka Kosowska, e-mail: sekretariat@gpjastrzebiec.edu.pl, tel. : 22 756-15-82.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel.: 504976690.
Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć wychowanków, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki i działań dydaktyczno-wychowawczych w związku z wyrażoną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, grupy, wizerunku oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego na przetwarzanie w/w danych osobowych w następujących obszarach:
Publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki,
Witrynach w siedzibie Placówki,
Na portalu Facebook i przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook, wówczas Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC.
Oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki oświatowej wynikających z ustawy Prawo Oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty.
Odbiorcami danych osobowych mogą być organizatorzy konkursów, w którym dziecko brało udział oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia promocji Placówki na portalu Facebook, czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia. Dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane przez okres archiwizacji dokumentów zgodnie z Ustawą o Archiwach Państwowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku w określonych wyżej obszarach. Podanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych przez Administratora jest obowiązkiem ustawowym.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.
Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Zgadzając się na rozpowszechnianie wizerunku akceptujesz to ryzyko.